Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

stettiner
3199 9d2c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomash tomash
stettiner
Reposted fromTullfrog Tullfrog viatomash tomash
stettiner
8322 75c2 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viatomash tomash
stettiner
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
stettiner
5396 e911 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash

August 07 2018

stettiner
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viahardkorwey hardkorwey
3934 caeb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafreeway freeway
stettiner
3688 0dc5 500
Reposted frommagdenvja magdenvja

August 06 2018

stettiner
"...Już na przełomie kwietnia i maja 1921 r. z Polski zaczęto przerzucać na Górny Śląsk znaczne ilości broni i amunicji. Powstańcom dostarczono wówczas:

- 7 pociągów pancernych,

- ok. 50 dział lekkich,

- 40 tys. karabinów ręcznych,

- kilka tysięcy sztuk broni krótkiej, wreszcie amunicję do tej broni,

- 160 samochodów ciężarowych i osobowych,

- 66 wozów taborowych,

- 60 motocykli

- 250 rowerów.

Poza sprzętem do bezpośredniej walki, dostarczono z Polski na Górny Śląsk w czasie III powstania także pieniądze, żywność, lekarstwa i odzież. W sumie, jak wynika z niepełnych danych, pomoc ta miała wartość ponad 200 milionów marek niemieckich.

W powstaniu brało udział 800 polskich oficerów, podchorążych i 1300 podoficerów, kadetów oraz około 7000 żołnierzy służby czynnej, którzy za cichą zgodą dowódców przedostali się na Górny Śląsk. Należałoby dodać, iż w powyższej liczbie są wysokiej rangi wojskowi (majorzy, generałowie), którzy prowadzili logistykę powstańczą. Sama liczba nie daje możliwości oceny, ale kiedy dowiemy się jakie kwalifikacje posiadały te osoby, będziemy mogli wyrobić sobie lepszą ocenę zjawiska.

Wojsko Polskie utrzymywało magazyny w przygranicznych miejscowościach: Strumieniu, Dziedzicach, Będzinie, Sosnowcu, Niezdarze i Herbach a w nich znajdowało się 27.597 karabinów ręcznych, 540 kaemów, 250 miotaczy granatów i około 70.000 granatów ręcznych. Powstańcy otrzymali również oprócz pociągów pancernych, 6 samochodów opancerzonych.

Do walk dołączyli również kadeci dwóch szkół wojskowych z Lwowa i Modlina. Zgłosiło się 120 kadetów, z czego 12 dostało skierowanie do grupy destrukcyjnej.

Nie należy również zapomnieć o tym, iż powstańcy otrzymali 18 pociągów pancernych z Polski. Jeszcze w czasie poprzedzającym plebiscyt WP skierowało do Krakowa dwa pociągi pancerne: "Piłsudczyk" i "Wilk", które stały tam w pogotowiu bojowym. Rozkazem z 20 marca 1921 (dzień plebiscytu) wydzielono trzy następne pociągi pancerne. Z konieczności maskowania przed międzynarodową komisją i Niemcami, nie zostały one użyte w oryginalnym stanie. Przebudowano je na Górnym Śląsku.
Łączność zapewniały specjalne formacje wojsk wyposażonych w sprzęt dostarczony przez WP.
Obecny stan badań polskich nie pozwala jednak nadal dokładnie określić liczby ochotników z Rzeczypospolitej uczestniczących w walkach zbrojnych na Śląsku. Nie wiemy również ile naprawdę osób walczyło w powstaniach. Pisze się o 20-60 tyś. ..."
"...Rozkazem ministra spraw wojskowych można było urlopować żołnierzy służby czynnej, jako ochotników spieszących na Górny Śląsk..."
"...Uregulowano problem z żołdem i dostarczeniem ubrań cywilnych, by nie można było odróżnić powstańca od żołnierza Wojska Polskiego..."
"...żołnierze zostali urlopowani ze swojej jednostki, przebrani w cywilną odzież i przerzuceni na teren plebiscytowy..."
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakaleson kaleson
stettiner
stettiner
Reposted fromFlau Flau viavol vol
stettiner
0120 ddc7 500
Reposted fromgarazowka garazowka via8agienny 8agienny
stettiner
stettiner
3670 cef6
Reposted fromkasiapodpucha kasiapodpucha viaedhell edhell

August 03 2018

stettiner
0036 7d83 500
Reposted from2c1l2x3i 2c1l2x3i viaedhell edhell

August 02 2018

stettiner
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viatomash tomash
stettiner
3893 0dff 500
Reposted byedhelllefuHypothermiaDagarhenbrzoskvinia
stettiner
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
stettiner
8437 ac04 500
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
stettiner
Reposted fromnosmile nosmile viapassingbird passingbird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl